متن مهدوی

ﺍوﻟﻴﻦ کاری که ﺍﻣﺎﻡ زمان (عج) ﺩﺭ ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ انجام می دهد

ﺍوﻟﻴﻦ کاری که ﺍﻣﺎﻡ زمان (عج) ﺩﺭ ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ انجام می دهد,حدیث ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ(ع) درباره ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ,ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ چیست,ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ کجاست,اهمیت ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ برای مسیحیان

محتوای مطلب

ﺍوﻟﻴﻦ کاری که ﺍﻣﺎﻡ زمان (عج) ﺩﺭ ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ انجام می دهد

حدیث ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﺮ(ع) درباره ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩند:

ﺍﻭّﻟﻴﻦ ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻢ(ع) ﺩﺭ ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺭﺍﺕ و دیگر کتب آسمانی ﺭﺍ ﺍﺯ ﻏﺎﺭﻯ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﺩ.[1]

همچنین فرمود:

مهدی، تابوت سکینه، عصای موسی و انگشتر سلیمان را از غاری در انطاکیه بیرون می آورد.[2]

ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ چیست و کجاست

ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﺩ ﺍﻭﺭﻭﻧﺘﺲ، ﻧﻬﺮ ﻋﺎﺻﻰ، 22 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻯ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺪﻳﺘﺮﺍﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻮﭼﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ ﻗﺪﻳﻢ ﺭﺍ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻢ، ﺑﺎﺭﻭﻫﺎ، ﺁﺑﺮﺍﻩ، ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻭ ﻗﻠﻌﻪ ﺍﻯ ﺑﺎﻗﻰ ﺍﺳﺖ. در کاوش هایی که در آن جا و در اطرافش به عمل آمده،

موزائیک های عالی، از شش قرن اول میلادی، به دست آمده است.

جام بزرگ انطاکی که در سال 1910 به دست آمده، به زعم بعضی همان جام مقدس است.[3]

Antiochmap2 - ﺍوﻟﻴﻦ کاری که ﺍﻣﺎﻡ زمان (عج) ﺩﺭ ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ انجام می دهد

اهمیت ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ برای مسیحیان

ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺁﻧﺠﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭّﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ؛

ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﺩﻋﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ، ﺑﻪ ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ ﻫﺠﺮﺕ ﻛﺮﺩﻧﺪ.

«ﭘﻮﻟﺲ» ﻭ «ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ» ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺩﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ.

ﺷﺎﻳﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻧﻄﺎﻛﻴﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻣﻬﺪﻭﻯ، ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﻴﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺍﺳﺖ.[4]

منابع:
1.ملاحم ابن طاووس,67
2.روزگار رهایی، ج 1، ص 454
3.خورشید مغرب، پاورقی، ص 295
4.فرهنگ نامه مهدویت، خدا مراد سلیمیان، ص66

نوشته‌های مرتبط

نقد عرفان های نو ظهور قسمت ششم

Montazer

چگونه قلب امام زمان را شاد کنیم

Entezar

خروج سفياني در کلام معصومین

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد