دسته بندی: احادیث امام صادق (ع)

نزديکترين موقع مردم به خداوند,حدیث امام صادق نزديکترين موقع مردم به خداوند,نزديکترين موقع مردم به خدا

نزدیکترین موقع مردم به خداوند

نزدیکترین موقع مردم به خداوند

اولین کسی با امام زمان بیعت می کند

اولین کسی با امام زمان بیعت می کند

اولین کسی با امام زمان بیعت می کند

حضرت مهدی منتقم خون امام حسین

حضرت مهدی منتقم خون امام حسین

حضرت مهدی منتقم خون امام حسین

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

امام زمان عج چه موقع ظهور می کند

امام زمان عج چه موقع ظهور می کند

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

اهمیت صلوات در پنج شنبه جمعه

امام صادق(ع) می فرماید: اهمیت صلوات در پنج شنبه جمعه

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

فقر برای همیشه ریشه کن می شود

حدیـــــــــــث مهـــــــدوے فقر برای همیشه ریشه کن می شود

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

ساخت مسجد هزار در توسط امام زمان

حدیث امام صادق (ع): ساخت مسجد هزار در توسط امام زمان (عج)

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

امام زمان از دیدگاه امام صادق

امام زمان از دیدگاه امام صادق:

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

امتحان ایمان مردم در زمان ظهور

 حدیـــــــــــث مهـــــــدوے امتحان ایمان مردم در زمان ظهور

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

فقر در عصر ظهور

فقر برای همیشه ریشه کن می شود فقر در عصر ظهور