دسته بندی: امام حسین(ع)

عدل مهدوی

ویژگی های امام الزمان از زبان امام حسین

امام حسین علیه ‏السلام فرمودند:

شعرما از مولاحسین قول شفاعت گرفته ایم

ما از حسین قول شفاعت گرفته ایم با یا حسین از همه سبقت گرفته ایم روز الست هر که...