دسته بندی: احادیث امام حسن(ع)

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

کمک فرشتگان به امام زمان

حدیـــــــــــث  مهـــــــدوے کمک فرشتگان به امام زمان

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

امام زمان از ديدگاه امام حسن

امام زمان (عج) از ديدگاه امام حسن مجتبي (ع) امام زمان از ديدگاه امام حسن

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

امام زمان از ديدگاه امام حسن مجتبي

امام زمان از ديدگاه امام حسن مجتبي:

هیچ یک از ما اهلبیت نیست مگر

هیچ یک از ما اهلبیت نیست مگر امام حسن مجتبی (علیه‌السلام) فرمودند:? ما منّا...