دسته بندی: حضرت زهرا(س)

شعرپهلوی مادرم

◾️◾️◾️در هر غزل که قافیه را “در” گذاشتم آن را کنار پهلوی مادر گذاشتم...

شعربر مشامم می رسد بوی عزای فاطمه

“السلام علیک یا فاطمه الزهرا”  بر مشامم می رسد بوی عزای فاطمه می شوم...

شعرریسمان محکم حبل المتینی فاطمه

?السلام علیک یا فاطمه الزهرا? ریسمان محکم حبل المتینی فاطمه آسمان آسمان ها در...

شعر السلام علیک یا فاطمه الزهرا

شعر ?السلام علیک یا فاطمه الزهرا? تا سرفه میکنم بدنم درد میکند زینب مرا نبوس،...