احادیث امام صادق (ع)

نزديکترين موقع مردم به خداوند

نزديکترين موقع مردم به خداوند,حدیث امام صادق نزديکترين موقع مردم به خداوند,نزديکترين موقع مردم به خدا

نزديکترين موقع مردم به خداوند

امام صادق [ع] میفرمایند:

«نزديکترين موقع مردم به خداوند، بيشترين موقع خشنودي خدا از مردم، هنگامي است که حجت خدا در ميان مردم نباشد و بر آنها آشکار نشود و جاي حجت خدا را ندانند.

ولي باور دارند که حجت خدا و نشانه هاي او باطل نشده است. در چنين مقطعي هر صبح و شام منتظر فرج باشيد.

و شديدترين موقع خشم خدا بر دشمنان خود هنگامي است که حجت خدا در ميان آنها نباشد و بر آنها ظاهر نشود.

خداوند مي دانست که دوستان او در مورد حجت خدا دچار شک و ترديد نمي شوند. و اگر مي دانست که آنها دچار شک و ترديد مي شوند

حتي به مقدار يک چشم به هم زدن حجت خود را پنهان نمي کرد. غيبت حجت خدا در زماني خواهد بود که بدترين مردم بر آنها حکومت کند».

…پی نوشتها:

1]کمال الدين/ ص337..؛

نوشته‌های مرتبط

حجت خدا پیش از خلق بشر

امیرحسین عامری

دل بستگی و فرمان برداری از امام زمان

امیرحسین عامری

کلید اصلی موفقیت در رسیدن به کمالات روحی

رضا پیری قدیم
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد