برچسب: , , ,

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

مسجد سهله در زمان ظهور

حدیث از امام صادق (ع) مسجد سهله در زمان ظهور

ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺪﺱ ﺳﻬﻠﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﻓﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺷﺪ,ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺪﺱ ﺳﻬﻠﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﻓﻪ, ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺷﺪن ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻬﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ,ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻬﻠﻪ,درباره ﻣﺴﺠد ﺳﻬﻠﻪ,

ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺪﺱ ﺳﻬﻠﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﻓﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺷﺪ

پرســـــش و پاســـــــخ مهــــــدوے ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺪﺱ ﺳﻬﻠﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﻓﻪ...