برچسب:

شعریابن الحسن

?”یابن الحسن“ مدام زیر غبار است آسمان بی تو خباثت دل دنیا شده عیان بی تو...