آذر ۲۲, ۱۳۹۷

Tag : چرا دعای الهی عظم البلا را نباید در قنوت

پرسمان دین

چرا دعای الهی عظم البلا را نباید در قنوت نماز خواند

Entezar
پرســـــش و پاســـــــخ مهــــــدوے چرا دعای الهی عظم البلا را نباید در قنوت نماز خواند