برچسب:

شعرجمعه شد تا باز جای خالی تو حس شود

?جمعه شد تا باز جای خالی تو حس شود تا شقایق باز دلتنگ گل نرگس شود ⛅️آفتاب پشت...