برچسب: ,

شعر مهدوی 3

  شعر مهدوی ? آسمان غرق خیال است،کجایی آقا آخرین روز سال است کجایی آقا؟ یک...