برچسب:

شعرمولای من

?مولای من! امسال هم گذشت تو از ما گذشت کن* اوضاعمان خراب شد آقا گذشت کن* وقتی...