آذر ۲۶, ۱۳۹۷

Tag : آیا منتظر بودن و انتظار نوعی جبرگرایی نیست