دسته‌بندی نشده

حضرت عیسى(ع) و امام زمان(عج)

حضرت عيسى(ع) و امام زمان(عج)

محتوای مطلب

خواندن مطالب مفید بیشتر
خسف بیداء در قرآن

حضرت عیسى(ع) و امام زمان(عج)

فرود آمدن عیسى(علیه السلام):

یکـى از عـقایــد قطـعـى همـه ى مسلمـانـان و تمــام طـوایــف اســلامى این اســت کـه حضـــــرت عیـــــسى (علیه السلام)

در زمــان ظهـــور حضـــرت مهدى (علیه السلام) به روى زمـین بــاز مى گـــردد، و بـرخــى از آیـات قــرآنى نـیــز بر آن دلالــت مى کنــد.

در ایــن باره صدها حدیــث از طــریق شیعـه و سنّــى روایــت شـــده است که از بازگشـت آن حضــــــرت سخــن مى گویــد.

اگــر بــرخى از متعصبـّیــن اهـل سـنّــت به دلایلـى در مــورد حضــــــرت مهدى (علیه السلام) تــردی مى کنـنــد،

در مـورد نــزول حضــــــرت عیسـى (علیه السلام) هـیـچ تردیــد نـدارنــد.

yesa2 - حضرت عیسى(ع) و امام زمان(عج)

حضرت عیسى از نظر شیعه

از نظــر شیعــه نیــز این مطلــب قطـعــى اســت که حضـــــرت عیسى (علیه السلام) از آسمــان نـازل مى شـــود،

در بـیــت المقــدس پشـــت ســر حضـــــرت مهــدى (علیه السلام) نمــاز مى گــزارد و او را تأییــد مى کنــد و در ردیــف یـکى از معــاونــان آن حضــــــرت قرار مى گیرد.

در ایـن زمینـه، روایـات فــراوانـى در مـنابـع حـدیثـى شیعـه و سنـى وارد شــده اســت که بـه بــرخـى از آن ها اشــاره مـى کنیــم:

برای مطالعه بیشتر روی عبارت زیر کلیک نمایید

عیسی بن مریم یار حضرت مهدی (عج)

حضرت عیسى(ع) و امام زمان(عج)

روایـات در مـنابـع حدیثى شیعه و سنی

در حـدیثـى از ابـوسعیـد خــدرى روایــت شــده اســت که پـیـامبر اکــرم (صل الله علیه و اله) فرمــوند:

” آن کسـى کـه عیسـى بـن مـریــم (علیه السلام) در پشـــت سـر او نمــاز مى خـوانـد، از مـاسـت.”

در حدیثـى از اهـل سنـت آمـده اسـت که: “عیسـى (علیه السلام) در گـردنـه اى به نـام {افیق} در سـرزمـین مقــدس فــرود مى آید،

وارد بیــت المقــدس مى شــود، در حالـى که مــردم بـراى نمــاز صبــح صــف کشـیده باشـند.

پـس امــام حضــرت مهــــدى عقــب مـى رود، ولــى عیســـى (علیه السلام) او را جـلو مـى اندازد و خود به او اقتدا کرده،

پشـت ســرش طبـق شـریـعت محمــّد(ص) نمــاز مى خـواند و مـى فرماید:

“شما اهــل بیتــى هســتید که احـــدى نمى توانــد بر شمــا پیـشى بگــیرد.”

emam - حضرت عیسى(ع) و امام زمان(عج)

برای مطالعه بیشتر روی عبارت زیر کلیک نمایید

حدیث اقتدای حضرت عیسی به حضرت مهدی

محل رجعت حضرت عیسى(ع)

حضرت عیسـى (علیه السلام) بر دروازه ى شـــرقى دمشــق و کنــار پـل “بیضـــاء” به هنــگامه ى سپـیــده سـحر در حـــالى که بـر ابــر، ســوار است

و دســت هایش بر شــانه ى دو فرشتــه اسـت و دو قطعه پارچه نفیس بر انــدام اوســت از آسمــان به زمـیــن فــرود مــى آید

و هنــگامى که ســر خـم مى کنـد نــور و درخشندگى خاصّــى از چهــره اش پــرتــو افــکن اسـت.

yesa1 - حضرت عیسى(ع) و امام زمان(عج)

ادامه صحبت جذاب و مهم :

حضرت عیسى(ع) و امام زمان(عج)

صحبت امام زمان(عج) و حضرت عیسی(ع) با مسیحیان و یهوردیان

نخســت یهــودیان بســوى او مى شتــابنـد و مى گــوینـد:

“اى پیامبــر خــدا! مــا یـاران تـو هستیــم.”

آن گـــاه حضـــــرت بـه آنــان پاســخ مى دهــد:

“دروغ مى گوییــد.”

آن گاه مسیحیــان به حضــورش شتــافتــه و مى گوینــد:

“ما یاران تو هستیــم.”

به آنــان نیــز مى گوینــد:

“شمــا نیــز دروغ مى گوییــد. یــاران راستیــن مــن، مهاجــران هستنــد، باقى مانــده ى اصحـــاب حمــاســه.”

آن گــاه مسلمــانــان به حضـورش شــرفیاب مى گــردنــد، در حالــى که یهــودیــان و مسیحیــان نیــز آن جا هستنــد و عــیسـى (علیه السلام)،

امــام و خلیفــه راستین مسلمین :

حضـــرت مهـــــــدى (علیه الســلام را در میــان آنــان مى نگــرد که مسلمـــانــان به امامـــت او نمــاز مى گــذارنــد.

مســـیـح(ع) نیــز با دیــدن آن منظــره براى اقتــداى به امـــــــام مسلمین پشت سر آن حضـــــــرت قرار مى گیــرد که امام مهـــدى (علیه السلام) مى فرماید:

“اى پیامبــــــر خــدا! شمــا بــراى ما نماز جمــاعت بخــوانیــد.”

مسیح علــیه الســلام پاسخ مى دهد:

“نه! هــرگــز! شمــا باید نمـــاز را براى مـــردم بخـــوانید و همگــى به شمــا اقتدا نماینــد، چــرا که نماینــده ى شایستــه ى خدا و حجــت او هســتید

و خــدا از شمــا خشنــود اســت و مــن به عنوان وزیــر شـما مبعـــوث شـــده ام و نه امیــــر.”

آن گاه خلیفـــه مهـــاجرین، امـــام مهـــدى (علیه السلام)، نمـــاز مى خوانـــد و همگـى از جملــه حضـــــــرت مسیح (علیه السلام) به آن حضـــرت اقتـدا مى کنند.

از مجمــوع روایــاتى که دربــاره ى فــرود آمدن حضــــــرت عیسى (علیه السلام) اســـت روشـــن مى شــود که:

۱-نزول عیسى (علیه السلام) بعد از آن است که حضـــــــرت مهدى (علیه السلام) وارد قدس شــده، از قدس خــارج مى شــود؛

سپاه سفیانـى را نابــود کــرده، با تمــام یاران به ســرزمیـــن قدس بـاز مى گــردد.

۲- نـزول عیـســى (علیه السلام) در بامـداد روز جمعــه، و به هنــگام منظــم شــدن صف هاى مــردم براى اقــامه ى نمــاز صبــح خــواهــد بــود.

۳- قسمــت اعظــم تورات و انجیــل، در رابطــه با نــزول حضـــــــرت عیسى (علیه السلام) از تحــریف مصــون مـانـده اســت.

برای مطالعه بیشتر روی عبارت زیر کلیک نمایید

حدیث نماز خواندن عیسی پشت سر امام زمان

 الفبای مهـدویت؛ مجتبی تـونه ای

ألـلَّـھُــــــمَــ ؏ َـجــــــــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَج! 

نوشته‌های مرتبط

عکس نوشته های مهدوی

Entezar

دانلود سخنرانی استاد زائری درباره حجاب

Entezar

دعای امام رضا(ع) برای امام زمان(عج)

Entezar

دانلود کلیپ آخرین بار که به یاد امام زمان افتادید کی بود ؟

Entezar

عکس های نیمه شعبان hd با کیفیت اچ دی

Entezar

کلیپ میلاد امام زمان(عج) برای اینستاگرام

Entezar

سبک زندگی مهدوی

Entezar

دانلود رایگان کتاب از زبان پدر

Entezar

دانلود رایگان کتاب زنان اسوه

Entezar

مولودی میثم مطیعی معرفی مادر امام زمان(عج)

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد