متن مهدوی

منتظر امام زمان یعنی تلاش برای ظهور

منتظر امام زمان یعنی تلاش برای ظهور

منتظر امام زمان یعنی تلاش برای ظهور

گره خوردن ماهیت انتظار با جهاد و تلاش

نگاه تطبیقی که بین روایات مربوط به انتظار وجود دارد نشان گر نوعی ارتباط و همراهی انتظار با مقوله جهاد- علاوه بر
عمل- است. همه ما این سخن پیامبر عظیم الشأن اسلام
. -1 نهج البلاغه، خطبه 160
. -2 انتظار عامل مقاومت، ص7

entezar talash 1 - منتظر امام زمان یعنی تلاش برای ظهور

تلاش برای ظهور امام زمان(عج) در روایات

حضرت محمد(ص) فرمود« أفضل أعمال أمتی انتظار الفرج من الله عز و جل »(1) اما جالب این است که همین وجود شریف در حدیث دیگري درباره انتظار فرج، قالب این عمل را جهادي معرفی نموده و می فرماید
« أفضل جهاد أمتی انتظار الفرج »(2) :
شخصی از امام صادق علیه السلامپرسید: نظرتان درباره کسی که ولایت ائمه را داشته و در انتظار ظهور حکومت حق بوده و در این حال از دنیا می رود چیست؟ ایشان در پاسخ فرمود:
هو بمنزله من کان مع القائم فی فسطاطه ثم سکت هنیئه ثم قال هو کمن کان مع رسول اللَّه؛ ( 3) او همانند کسی است که با رهبر این انقلاب در خیمه او (ستاد ارتش او) بوده باشد- سپس اندکی سکوت کرد- و فرمود: مانند کسی است که با پیامبر همراه بوده است. « مبارزاتش » اسلام در شبیه این حدیث در روایات دیگري نیز نقل شده است.

برای مطالعه بیشتر لینک زیر هدیه ما به شما
پاداش هزار شهید برای منتظران امام زمان(عج)

این تعبیرات همگی حاکی از این است که انتظار چنان انقلابی داشتن همیشه توأم با یک جهاد وسیع و دامنه دار است. این را » در نظر داشته باشید تا به سراغ مفهوم انتظار رفته، سپس از مجموع آنها نتیجه گیري کنیم. انتظار، معمولًا به حالت کسی گفته می شود که از وضع موجود ناراحت است و براي ایجاد وضع بهتري تلاش می کند. فی المثل بیماري که انتظار بهبودي می کشد، یا پدري که در انتظار بازگشت فرزندش از سفر است، از بیماري و فراق فرزند ناراحتند و براي وضع بهتري می کوشند. بیگانگی » همچنین تاجري که از بازار آشفته ناراحت است و در انتظار فرو نشستن بحران اقتصادي میباشد این دو حالت را دارد
و قیام مصلح جهانی در واقع « مهدي » بنابراین مسأله انتظار حکومت حق و عدالت .« تلاش براي وضع بهتر » و « با وضع موجود عنصر نفی همان بیگانگی با وضع موجود و عنصر اثبات خواهان وضع .« اثبات » و عنصر « نفی » مرکب از دو عنصر است، عنصر بهتري بودن است و اگر این دو جنبه در روح انسان به صورت ریشه دار حلول کند سرچشمه دو رشته اعمال دامنه دار خواهد شد.

تلاش برای ظهور

entezar talash 2 - منتظر امام زمان یعنی تلاش برای ظهور

. -1 کمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص 644
. -2 تحف العقول، ص 37
. -3 المحاسن، ج 1، ص173

این دو رشته اعمال عبارتند از ترك هر گونه همکاري و هماهنگی با عوامل ظلم و فساد و حتی مبارزه و درگیري با آنها از یک سو، و خودسازي و خود یاري و جلب آمادگی هاي جسمی و روحی و مادي و معنوي – براي شکل گرفتن آن حکومت واحد جهانی- و مردمی از سوي دیگر و خوب که دقت کنیم می بینیم هر دو قسمت آن سازنده و عامل تحرك و آگاهی و بیداري است.

منتظر امام زمان

معنی روایات متعددي که در بالا درباره پاداش و نتیجه کار منتظران نقل کردیم به خوبی درك « انتظار » با توجه به مفهوم اصلی می شود. اکنون می فهمیم چرا منتظران واقعی گاهی همانند کسانی شمرده شده اند که در خیمه حضرت مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف یا زیر پرچم او هستند یا کسی که در راه خدا شمشیر می زند، یا به خون خود آغشته شده، یا شهید گشته است. آیا اینها اشاره به مراحل مختلف و درجات مجاهده در راه حق و عدالت نیست که متناسب با مقدار آمادگی و درجه انتظار افراد است؟ یعنی همانطور که میزان فداکاري مجاهدان راه خدا و نقش آنها با هم متفاوت است انتظار و خودسازي و شباهت دارد؛ هر دو « نتیجه » و « مقدمات » آمادگی نیز درجات کاملاً متفاوتی دارد که هر کدام از اینها با یکی از آنها از نظر جهادند و هر دو آمادگی می خواهند و خود سازي، کسی که در خیمه رهبر چنان حکومتی قرار گرفته، یعنی در مرکز ستاد فرماندهی یک حکومت جهانی است، نمی تواند یک فرد غافل و بی خبر و بی تفاوت بوده باشد؛ آنجا جاي هر کس نیست، جاي افرادي است که به حق شایستگی چنان موقعیت و اهمیتی را دارند.همچنین کسی که سلاح در دست دارد در برابر رهبر « این انقلاب با مخالفان حکومت صلح و عدالتش می جنگد آمادگی فراوان روحی و فکري و رزمی باید داشته باشد(1)

برای مطالعه بیشتر لینک زیر هدیه ما به شما
ویژگی منتظران واقعی

entezar talash 3 - منتظر امام زمان یعنی تلاش برای ظهور

انتظار حقیقی

بنابراین انتظاري حقیقی است که تحول آفرین، اندیشه ساز، نیرو بخش، تعهد آور و مجاهد پرور باشد و شخص منتظر را به »  این انتظار، لفظ نیست؛ » « عرصه جهادي همه جانبه براي زمینه سازي ظهور در عرصه هاي فردي و اجتماعی وارد کند(2) انتظار فرج، »این ؛« گفتن نیست؛ عمل است، حرکت است، نهضت و مبارزه و جهاد است، صبر و شکیبائی و مقاومت است(3) یعنی زنده نگه داشتن روح انقلابی در خودمان و تلاش براي گسترش جهانی

1 تفسیر نمونه، ج 7،
. -2 نسل طوفان، ص 14
. -3 انتظار عامل مقاومت، ص74

و آماده باش جهانی. انتظار فرج، یعنی من همیشه یک چریکی و مبارز خواهم ماند. انتظار فرج، یعنی من یک مجاهد هستم و مجاهد خواهم ماند (1)

با چنین توضیحی می توان گفت که در زمینه انتظار، معناي اصطلاحی و مورد نظر روایات را این طور بیان کرد که( انتظار)
چشم به راهی قیام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف توأم با جهاد و تلاش براي آمادگی فردي و زمینه سازي اجتماعی جهت و با این حساب، منتظر همان مجاهد و مبارز « پذیرش و شرکت در بزرگترین حماسه تاریخی نبرد حق و باطل به رهبري اوست فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ …» و زندگی او، زندگی جهادي معنا خواهد شد؛

برای مطالعه بیشتر لینک زیر هدیه ما به شما
چرا امام زمان(عج) منتظر نام گرفته است

entezar talash 4 - منتظر امام زمان یعنی تلاش برای ظهور

حدیث امام صادق(ع) تلاش برای ظهور امام زمان(عج)

از همین روست که امام صادق علیه السلام آیه
یُحِبُّونَهُ أَذِلَّهٍ عَلَی الْمُؤْمِنینَ أَعِزَّهٍ عَلَی الْکافِرینَ یُجاهِدُونَ فی سَبیلِ اللَّهِ وَ لا یَخافُونَ لَوْمَهَ لائِم؛ ( 2) خداوند به زودي گروهی را خواهد آورد که آنان را دوست می دارد و آنان نیز او را دوست می دارند، در برابر مؤمنان فروتن و در برابر کافران با عزت و را بر یاران حضرت مهدي « درشتخو و سختگیر هستند؛ در راه خدا جهاد می کنند و از ملامت هیچ ملامت گري نمی هراسند بر یاران حضرت مهدي تطبیق می فرماید (3)

در حقیقت چنین نگاهی به مقوله انتظار نگاهی حداکثري به انتظار بوده و به نوعی می توان آن را بر تمام دین منطبق کرد، اگر امامت و ولایت رکن رکین هویت ماست و اگر دین با ولایت می تواند در عرصه هاي مختلف زندگی خود را » زیرا
آشکار نماید، پس باید این امامت به تمام معنی ظهور یابد تا حقیقت دین متجلی و به تبع آن راه و رسم زندگی شفاف شود. بنابراین تجلی دین به عنوان نقشه راه زندگی، وابسته به امام معصومی است که می تواند راهبر زندگی انسان باشد، چرا که از سویی از خطا و گناه دور است و از سوي دیگر هدف زندگی که درك مراتبی از عبودیت الهی است و راه رسیدن به آن و موانع رسیدن و طریق عبور از موانع جهت درك آن هدف متعالی را می شناسد. پس باید منتظر ظهور چنین امامی بود و براي ظهور چنین امامی قیام کرد.

انتظار، انقلابی ماندن، همه جا، همه وقت؛ حسن رحیم پور ازغدي، نشریه امان، ش 30
. -2 مائده/ 54
. -3 غیبت نعمانی، ص 31

برای مطالعه بیشتر لینک زیر هدیه ما به شما
وظایف منتظران در قران

تلاش و حرکتی قانونمند در جهت ظهور

این تلاش و قیام و جنب و جوش و خروش متعالی در مفهومی به نام انتظار تجلی می یابد که روح حاکم بر زندگی مسلمان آزاده اي است که در عصر غیبت معصوم خود را ملتزم به تلاش و حرکتی قانون مند در جهت ظهور آن راهبر
در عصر غیبت نموده است و عاشقانه و خالصانه در مسیر رضایت ولی خدا حرکت می کند تا زمینه هاي ظهور مهیا گردد و با این دید، منتظر شخصیتی است که وظیفه دارد بر اساس مبانی اسلام ناب محمدي تلاش در جهت توسعه ظرفیت وجودي خویش و ارتقاي سطح مقاومت خود در مقابل فتنه هاي زمانه (یعنی بحران هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و حتی بحران هاي زیست محیطی همچون زلزله، سیل و غیره) و نیز آلودگی هاي اخلاقی پنهان و آشکار، زمینه اي را در خود ایجاد کند که بتواند در هر موقعیت به صورت مستمر در جهت اصلاح و ارتقاي خود و دیگران در راستاي ظهور، قیام و حاکمیت « امام معصوم اقدامات بایسته و شایسته را انجام دهد
بدیهی است که چنین برداشتی حماسی و جهادي از سبک زندگی منتظرانه- که می توان از آن به سبک زندگی زمینه ساز نیز یاد نمود- تأثیر فوق العاده اي را خواهد داشت و حیات تازه اي به دوستداران امام زمان، خواهد بخشید.

 

نوشته‌های مرتبط

وقت معلوم برای کشتن شیطان چه موقع است

Entezar

شباهت ادرس نبی (ع) با امام زمان (عج)

Entezar

خشنودي قلب امام زمان

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد