متن مهدوی

چهار گروه از یاران امام زمان(عج)

چهار گروه از یاران امام زمان(عج)

چهار گروه از یاران امام زمان(عج)

یاران امام مهدی (عج) به چهار گروه تقسیم می شوند:

1-گروه اول اوتاد

افرادى هستند که به اندازه یک چشم برهم زدن از خداى خویش غفلت نمى کنند و به دنبال مال دنیا نیستند

مگر آن چه که نصیب و روزى آنها شود و خطاها و لغزش هایى که از افراد دیگر صادرمى شود ازآنها سرنمى زند و (درخصوص غیر پیامبران)

در آنها عصمت شرط نیست، آن عصمتى که از شرایط قطب است. این گروه بى واسطه با حضرت مهدى علیه السّلام در ارتباط هستند.??

2-گروه دوم ابدال

ابدال یک درجه از اوتاد پایین تر و در مرحله بعدى هستند که ممکن است گاهى ازآنهاغفلتى صادر شودولى بلافاصله

با تذکر و تنبّه آن غفلت را از خود دور مى کنند و هرگز گناه عمدى از آنها سر نمى زند.

برای مطالعه بیتشر روی عبارت زیر کلیک کنید

ابدال چه کسانی هستند

3-گروه سوم نجباء

در رتبۀ بعد از ابدال قرار دارند و با دو واسطه (اوتاد و ابدال) با حضرت علیه السّلام در ارتباط هستند.

4-گروه چهارم صلحاء

افراد باتقوایى هستند که متصف به صفت عدالت هستند، اما ممکن است گاهى اوقات از آنها خطایى سرزند که بلافاصله

استغفار کرده و پشیمان مى شوند همان طور که خداوند متعال مى فرماید:

هرگاه گروهى از شیاطین در دل اهل تقوى وسوسه و خیالاتى واردکنندبلافاصله آنها متذکر شده و همان دم خدا را به یاد آورده آگاه و بینا مى شوند.(۶)

صلحاء با سه واسطه با حضرت مهدى علیه السّلام در ارتباط هستند.(۷)

اگر یکى از اوتاد کم شود، یکى از ابدال جایگزین او مى شود و جاى آن ابدال را یکى از نجباء پر مى کند

و به جاى او یکى از صلحاء وارد دستۀ نجباء مى شود و هرگاه یکى ازصلحا کم شودازبقیۀ مردم که صلاحیت و لیاقت داشته باشند جایگزین صلحاء مى شوند.(۸)

منابع
1-سوره ملک آیه ۳۰
۲- امام حاضر،مدیرناظر صص۷۶-۷۵
۳-مصباح کفعمی ص۵۳۴ حاشیه بر دعای ام داوود
۴-کافى،ج ۳،ص ۱۴۱
۵-تاریخ غیبت کبری ،محمدصدر ص۱۹۵ به نقل ازغیبت طوسی ص۱۰۲
۶- اعراف /۲۰۱
۷- امام حاضر ، مدیر ناظر ص
۸- مصباح کفعمى،ص ۷۰۴

نوشته‌های مرتبط

دلیل ایستادن بعد از شنیدن نام امام زمان(عج)

Entezar

آثار و فواید دعا برای تعجیل فرج

امیرحسین عامری

حدیث شناسی بخش بیست و چهارم

Montazer

دیدگاه شما چیست؟