دسته بندی: امام حسن(ع)

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

کمک فرشتگان به امام زمان

حدیـــــــــــث  مهـــــــدوے کمک فرشتگان به امام زمان

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

امام زمان از دیدگاه امام حسن

امام زمان (عج) از دیدگاه امام حسن مجتبی (ع) امام زمان از دیدگاه امام حسن

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

امام زمان از دیدگاه امام حسن مجتبی

امام زمان از دیدگاه امام حسن مجتبی:

هیچ یک از ما اهلبیت نیست مگر

هیچ یک از ما اهلبیت نیست مگر امام حسن مجتبی (علیه‌السلام) فرمودند:? ما منّا...