متن مهدوی

احادیث اهمیت روز جمعه

احادیث اهمیت روز جمعه

محتوای مطلب

احادیث اهمیت روز جمعه


روز جمـعــه از چنـد جهـت بـه  حـضـرت  ولــی عصــر عجـل الله فـرجه اختــصاص دارد:

1-یکــی آنــکه ولادت حضـــرت در آن روز بــوده اســت.

2-دیگــر آن که به روایـتی ظهور آن جناب در روز جمعــه خواهد بود.
انتظار فـرج در آن روز بیشــتر از روزهای  دیگــر اســت.

برای مطالعه بیشتر روی عبارت زیر کلیک نمایید

حدیث اهمیت جمعه

3-عــید بودن روز جمعـه به جـهت آن اســت کـه در ایــن روز زمیـــن از لــوث شـرک و کفــر پــاک می شــود.

احادیث فضیلــت روز جمعــه

4-در فضیلــت روز جمعــه پیامبــر (ص) فـرمـودنـد:
“روز جمعــه بهـتریــــــن  روزهاســت و نــزد خــداونــد از روز عـــید فطـر و عیـــد قربا ارجمنــــدتــر اســـت.

5-امــام بـاقـر علـیه الــسلام  فـرمـودنـد:
“روز جمــعه خوبــی و بـــدی دو چنـــدان مـی شــود.

6-امام صـــادق علیــه الســلام فـرمودند:
“در روز جمـــعه بـالاتـریــن عمــل صلــوات بــر محمــد و آل محمــد اســت.”

IMG 20160314 212641 1024x1019 - احادیث اهمیت روز جمعه

برای مطالعه بیشتر روی عبارت زیر کلیک نمایید

اهمیت روز جمعه

7-پیامــبر اکــرم (ص) فرمودنـــد:
“خــدانــد در روز جمعــه ششصــدهــزار نفــر را از آتـــش آزاد میســازد کـه همــه مستــحق دوزخ بــوده انــد.

اولیـــن کســی کـه <<جمــعه>> را  جمعــه نـامیـد(کعــب بن لوَی بن غـالب)
یکـی از اجـداد پیــامبـر(ص) بــود.
پیــش از آن ایــن روز را <<عــروبــه>>
مـی گـــفتند.

فــرهــنـگ الفــبای مهــدویــت, تونـه ای

ألـلَّـھُــــــمَــ ؏ َـجــــــــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَج

نوشته‌های مرتبط

سرانجام جهان در ادیان مختلف

Montazer

شباهت ادرس نبی (ع) با امام زمان (عج)

Entezar

عید فطر و امام زمان(عج)

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد