متن مهدوی

مهم ترین عناصرقیام امام مهدی

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

قیام جهانی امام مهدی(عج)

قسمت 3 از 7


3]:مهم ترین عناصرقیام امام مهدی[عج].!

..همان گونه که دربحث شرایط ظهورحضرت مهدی”عج”یادشده اموری بعنوان <<شرط>> برای ظهور
وقیام مطرح است افزون برآنها برخی اموردیگرنیزبعنوان عناصرقیام ایفای نقش میکندکه درمجموع میتوان آنها رابه دوسته تقسیم کرد:

الف]:عناصرانسانی وآن عبارت است ازانسان هایی درشکل گیری وپیروزی نقش مهم دارند.!

حضرت مهدی[عج] بعنوان رهبرقیام وپس ازوی یاران وسرانجام یاوران انسانهایی هستندکه وظایف مهمی رابر
دوش دارند.!

ب]:عناصرغیر ازانسان ها یعنی عواملی غیرازانسان ها که وجودآنها درقیام قابل توجه است.ازامدادهای الهی گرفته تا میراث پیامبران بخشی ازاین عناصربه شمارمی آیند..!

ادامه دارد..!

..پی نوشتها:

1]:ازبرخی روایات استفاده میشودبخشی ازیاوران حضرت مؤمنان خالصی هستندکه پس ازظهورآن حضرت به دنبا رجعت
[بازگشت بدنیا]میکنند.!
2]:دردروس آینده به این مواردمیپردازیم.!

منبع:درسنامه مهدویت استاد
سلیمیان..!

نوشته‌های مرتبط

اعتقاد به منجی در بودا

Entezar

نقد عرفان های نو ظهور قسمت بیست ودوم

Montazer

نام حضرت علی و امام مهدی در کتاب هندوها

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد