متن مهدوی

مهم ترین عناصرقیام امام مهدی

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

قیام جهانی امام مهدی(عج)

قسمت 3 از 7


3]:مهم ترین عناصرقیام امام مهدی[عج].!

..همان گونه که دربحث شرایط ظهورحضرت مهدی”عج”یادشده اموری بعنوان <<شرط>> برای ظهور
وقیام مطرح است افزون برآنها برخی اموردیگرنیزبعنوان عناصرقیام ایفای نقش میکندکه درمجموع میتوان آنها رابه دوسته تقسیم کرد:

الف]:عناصرانسانی وآن عبارت است ازانسان هایی درشکل گیری وپیروزی نقش مهم دارند.!

حضرت مهدی[عج] بعنوان رهبرقیام وپس ازوی یاران وسرانجام یاوران انسانهایی هستندکه وظایف مهمی رابر
دوش دارند.!

ب]:عناصرغیر ازانسان ها یعنی عواملی غیرازانسان ها که وجودآنها درقیام قابل توجه است.ازامدادهای الهی گرفته تا میراث پیامبران بخشی ازاین عناصربه شمارمی آیند..!

ادامه دارد..!

..پی نوشتها:

1]:ازبرخی روایات استفاده میشودبخشی ازیاوران حضرت مؤمنان خالصی هستندکه پس ازظهورآن حضرت به دنبا رجعت
[بازگشت بدنیا]میکنند.!
2]:دردروس آینده به این مواردمیپردازیم.!

منبع:درسنامه مهدویت استاد
سلیمیان..!

خواندن مطالب مفید بیشتر
ویژگی های مردم کوفه

نوشته‌های مرتبط

خروج سفياني در کلام معصومین

Entezar

نقد عرفان های نوظهور قسمت نهم

Montazer

ظهور، قابل تقديم و تأخير است

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد