متن مهدوی

مفهوم شناسی قیام

احادیث امام زمان (عج),داستان های امام زمان(عج),داستان های مهدوی,اشعار درباره امام زمان(عج),اشعار مهدوی,تشرفات خدمت ولی عصر,تشرفات خدمت امام زمان(عج),سخن بزرگان درباره امام زمان,سخنرانی های مهدوی

قیام جهانی امام مهدی[عج]

قسمت 1 از 7

1]:مفهوم شناسی قیام:

..ازمشهورترین تعبیرها برای انقلاب جهانی حضرت مهدی[عج]
درمنابع شیعه قیام است این واژه به معنای ایستادن ونفیض وخلاف معنای نشستن است ودراصطلاح
عبارت است از:

نهضت جهانی حضرت مهدی[عج]
برابرستمگران برای برپایی قسط وعدل درسراسرکره زمین چنین حادثه ای بس بزرگ وبا اهمیت است ودرروایات ازروزقیام آن حضرت بعنوان یکی از<<ایام اللّه>>یادشده است.!
‍ ‍ ‍ ‍
امام باقر[ع]نیز میفرمایند:
روزهای خداوندسه روزاست روزی که حضرت قائم[عج]قیام خواهدکرد
وروزبازگشت برخی ازمردگان وروزرستاخیز..!

ازامام جواد[ع] پرسیدند چرا اورا قائم می نامند؟

زیرا اوپس ازآنکه یادش ازبین برودوبیشترمعتقدان به امامتش مُرتدشوندقیام میکند.!

درروایت دیگری ازامام جواد[ع] نیزبه این نکته اشاره شده است:

هیچ یک ازمانیست جزآنکه قائم به امرخدای تعالی وهادی به دین الهی است امام قائمی که خدای تعالی به وسیله اوزمین راازاهل کفروانکارپاک سازدوآن راپرازعدل ودادنماییدکسی است که ولایتش برمردم پوشیده وشخصش ازایشان نهان وبردن نامش حرام است اوهم نام وهم کنیه رسول خدا[ص] وکسی است که زمین برایش درهم پیچیده میشودوهر
دشواری برایش هموارمیگردداز
اصحابش 313نفربه تعداداصحاب بدرازدورترین نقاط زمین به گرداوفراهم آیند.!

درادامه فرمودند:
وچون این تعدادازاهل اخلاص به گرداوفراهم می آیندخدای تعالی امرش را ظاهرمیسازد[ظهورکند]
وچون عقدکه عبارت 10هزارنفر
میباشدکامل باشدبه اذن خدای تعالی قیام میکند.!

ادامه دارد..!

..پی نوشتها:
1]:کنزالعمال/ج11/ص247.!
2]:مجمع البحرین/ج3/ص1531..!
3]:تفسیرقمی/ج1/367..!
4]:ص/کمال الدین/ج2/ص378.!
5]:ص/کمال الدین/ج2/ص377.!

منبع:درسنامه مهدویت استادسلیمیان

نوشته‌های مرتبط

وجه الله یعنی چی

Entezar

اسیب شناسی مهدویت قسمت چهارم

Montazer

اثار دعای فرج بخش چهارم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد