تفسیر زیارت آل یاسین

شرح زیارت آل یاسین قسمت بیست و چهارم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

شرح زیارت آل یاسین

قسمت بیست و چهارم

«وَ اﻟْﻤَﻌْﺮُوفُ ﻣَﺎ أَﻣَﺮْﺗُﻢْ ﺑِﻪِ وَ اﻟْﻤُﻨْﻜَﺮُﻣَﺎ ﻧَﻬَﻴْﺘُﻢْ »
امام زمان معروف آن چیزی است که شما به آن دستور بدهی و منکر آن چیزی است که شما از آن نهی می کنید!

″یعنی همان واجبات و محرمات″

«ﻓَﻨَﻔْﺴِﻲِ ﻣُﺆْﻣِﻨَﺔٌ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ»
می گوید ای امام زمان(ع) پس این نفس من به خدای متعال مؤمن است! «وَ ﺑِﺮَﺳُﻮﻟِﻪِ» و به رسول خدا(ص)« وَ ﺑِﺄَﻣِﻴﺮِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ » و به امیر المومنین هم مؤمن است «وَ ﺑِﻜُﻢْ ﻳَﺎ ﻣَﻮْﻻَيَ » و به شما اهل بیت مولای من !!
«أَوﱠﻟِﻜُﻢْ وَ آﺧِﺮِﻛُﻢْ »
شما اول و آخر هر چیزی هستید! اول و آخر خلقت هستید، اول و آخر فضایل و کمالات هستید!

روایت داریم، قبل از اینکه خدا حضرت آدم را بیافریند، نور اهل بیت خلق شده بود! (جسم شان ،نه! نورشان)

ادامه دارد…

استاد احسان عبادی

نوشته‌های مرتبط

شرح زیارت آل یاسین قسمت ششم

Montazer

شرح زیارت آل یاسین قسمت بیست و پنجم

Entezar

شرح زیارت آل یاسین قسمت سیزدهم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد