متن مهدوی

سلاح امام زمان و یاران

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

قیام جهانی امام مهدی”عج”

سلاح امام زمان و یاران


قسمت 5از 7

5]: ابزارقیام[سلاح حضرت ویاران]

..هنگام ظهوروقیام جهانی حضرت مهدی[عج] تمام قدرت های باطل وستمگرمقهورومغلوب قدرت بی پایان حضرت مهدی{عج}شده مانندعلف های هرزازروی زمین برداشته میشوندتازمینه رشُدوکمال انسان هابصورت کامل فراهم آیدوزمین پرازعدل ودادشود.!

اما پرسش این است که این پیروزی به چه صورت است وباچه ابزاری برآن قدرت ها پیروزمیشود❓

درروایات کمترازروشنی دراین باره به چشم میخوردویگانه سلاح وابزارآن حضرت هنگام قیام صیف
[شمشیر]ذکرشده است.!

دراین باره که آیا این شمشیر
برمعنای حقیقی حمل شده دودیدگاه وجود دارد:

الف]:معنای حقیقی سه دسته:

عده ای براین باورند کاربردکلمه
<<شمشیر>>درمعنای حقیقی است ومصداق آن همان ابزارجنگی خاص است اینان درباره پیروزشدن حضرن مهدی”عج” با این سلام با دشمن توجیهات گوناگون دارند:

دسته اول میگویند:
اگرچه حضرت باشمشیرقیام
میکنداماخداونددرآن شمشیر
قدرت واعجازی قرارمیدهدکه
همه سلاح های موجودرامقهور
نیروی خودمیسازد..!

دسته دوم میگویند:
خداونددرعصرظهورهمه تسلیحات دشمن راازکارمی اندازدویا بسب جنگ های خونینی که درآستانه ظهوربه وقوع میپونددتمام سلاح های پیشرفته ازبین میرودمردم نیزبه ناگریزدرجنگ ازهمان سلاح های ابتدایی شمشیراستفاده میکنند بنابراین حضرت مهدی<عج> باهمان شمشیرمیجنگد..!

دسته سوم میگویند:
همه اسلحه ها دراختیارحضرت قرارمیگیردولی آنجاکه استفاده ازآنهابه ناگزیرستمگرانه خواهد
بودحضرت فقط ازسلاح شمشیر
بهره میبرد.!

دلیل های این دیدگاه:

1]:روایاتی که حکایت میکندآن حضرت مدت طولانی شمشیربردوش میگیرد.!

امام محمدباقر[ع]میفرمایند:
ومدت هشت ماه شمشیربرشانه خودداردودشمنان راازبین میبردتا آنگاه که خداوندخشنودشود.!

2]:استفاده ازسلاح های ساده همچون شمشیربرخلاف بهره گیری ازسلاح های پیشرفته به جهت عادلانه بودن مبارزه با آن است استفاده ازسلاح های کشتارجمعی شایسته رهبری آسمانی عدالت گسترنیست زیرا که سلاح های کشتارجمعی انسان های بیگناه جانوران وطبیعت راازبین میبرد.!

ادامه دارد..!

..پی نوشتها:

1]:کلینی الکافی/ج1/ص407.!
2]:صدوق الخصال/ج2/ص649.!
3]:نعمانیالغیبة/ص164/ح5.!

منبع:درسنامه مهدویت استاد
سلیمیان..!

نوشته‌های مرتبط

شباهت حضرت یوسف (ع) و امام زمان (عج)

Entezar

حفظ دین در آخرالزمان

Entezar

خسف بیداء چیست

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد