متن مهدوی

زیارت سيدالشهدا و دعای برای ظهور امام زمان

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

زیارت سيدالشهدا (عليه السلام) و  دعای برای ظهور امام زمان(عج)

از جملـه ی  فضـائل و خصـوصـيات حرمـهاى مـبارك و مـقدس ائمه اطـهار علـیهم الـسلام, خصوصـاً حرم مـطـهر حـضرت ابی عبـدلله علیه السلام اسـتجابـت دعـاسـت ,
پـس بـرای مـؤمنیـن لازم اسـت در آن جـا جـوائج بـزرگ را یـاد آور شـده و آن ها را از خداونـد طلـب نـمایـد.

و چون بـزرگتـــریـن  و مـــهترین حاجـت نزد همــه اولیا خـداونـد,
فـــرج آل محـمــــد(ص) و
ظهــور دولــت حقــه ی آن ها
می باشد, چنانچه در اخـبار بسـیاری این مـطلـب بـیان شده است – که بـر بـنده ی مؤمن لازم اسـت که –
در چنـین مقامـی از یـاد آن حضـرت غافل نباشــد , و آن را بــر جمــیع امــور خــود, در مقــام دعــا مقــدم بـدارد.

و نـیز به مقتضـای فـرمایـش نبـوی(ص),کـه فـرمـودنـد:
“بـه خـدا قسـم; ایــمان مؤمـن حقیــقت نــدارد و کــامل نیــست تـا آن کــه مــن و امـر مــن و ذریـّه و اهـل بـیت من در نـزد او  از خــودش وامــر خودش و از اهــل و اولاد او عـزیـزتـر باشـــــد.

در نتــیجه چـون دعــا برای تعجیــل در فـرج حضــرت قائــــم (عج) در آن حــرم مطــهر مصــداق مــوالات و مودّت و معــرفت نسـبت به همــه ی ائــمه اطــهار علــیهم الســلام اســت, بــرای زائـــر وســیله کــمال مــرتبه ی زیــارت و عمــل خواهــد شــد, و  بــه اعـــلا درجــه ی قــبولی آن فائــز خواهــد گــردیــد.

شیوه های یاری قائم آل محمد،فقیه ایمانی

نوشته‌های مرتبط

وضعیت عمومی بشر قبل از ظهور

Entezar

نبرد قرقیسیا اخــرین قســمت

Montazer

نکته های دعای عهد بخش پنجم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد