متن مهدوی

زمان و مکان قیام حضرت مهدی

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

قیام جهانی امام مهدی”عج”

قسمت 4 از 7


4]: زمان و مکان قیام حضرت مهدی..!

..دربرخی روایات درباره زمان قیام وظهوریک تعبیرشده است بنظرمیرسدآنچه درباره تکذیب وقت گذاران درروایات ذکرشده مربوط به زمان ظهوراست.!

بنابراین زمان قیام اگرچه به روشنی بیان نشده امام دربعضی از رخدادهاچون اتمام حجت برجهانیان وگردآمدن یاوران برای قیام_ضروری دانسته شده است البته دربعضی ازآنها ازروزعاشورا بعنوان روزقیام آن حضرت یادشده است روزی که امامان شیعه یاد آن رازنده میداشتندودرآن مجلس عزا برپامیکردندوبرحسین بن علی[ع] میگریستندآن حضرت را زیارت میکردندوبه زیارت اوتشویق وامر
می نمودندواین روز_روزاندوهشان بود.!

شایدعظمت بزرگداشت آن
برای این است که خداوندسرآغاز بزرگترین قیام را دراین روزقرارداده است.!

امام صادق[ع] میفرمایند:

▪️یقُومُ القائِمُ یَوْمَ عاشُورا

قائم درروزعاشورا قیام میکند.!

دربرخی ازروایات مکان قیام وظهوریکی دانسته شده است امابعضی دیگربه طورروشن به مکان قیام اشاره شده است..!

امام صادق[ع] درروایتی به نقل ازپدربزرگوارشان میفرمایند:

▪️انَّ القَائِمَ إذَا قَامَ بِمَکَّةَ وَأرَادَأنْ یَتَوَجَّهَ إِلَی الْکُوفَة ِ

چون حضرت قائم درمکه قیام میکندومتوجه کوفه میشود..!

ادامه دارد..!

..پی نوشتها:

1:]نعمانی الغیبة/ص282/ح 68..!
2:]محمدبن یعقوب کلینی/الکافی/ج1/ص231/ح3..!

منبع:درسنامه مهدویت استاد
سلیمیان..!

خواندن مطالب مفید بیشتر
علم و دانش امام زمان بخش دوم

نوشته‌های مرتبط

اسامی مقدس منجی موعود در کتب مذهبی اهل ادیان

Montazer

صیحه آسمانی چیست

Entezar

قدرتمند بودن یاران امام زمان

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد