داستان های امام زمان

در اغوش گرفتن امام زمان

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

 تشــــــــــــرفـــــــــــات

جلوه های محبت یار

قسمت سوم ﻣﻌﺎﻧﻘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺘﻦ


ﭼﻮﻥ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪ، ﺳﻠﺎﻡ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺳﺖ‌ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﻭ ﻣﻌﺎﻧﻘﻪ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ: «ﺍﻫﻠﺎً ﻭ ﺳﻬﻠﺎ! ». ﻭ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﻌﺎﻧﻘﻪ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻫﻢ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﻴﺪﻳﻢ. . ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻃﻮﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻭﻟﻲ ﻋﺼﺮ (ﺍﺭﻭﺍﺣﻨﺎ ﻓﺪﺍﻩ) ﻣﺮﺍ ﺷﺒﻲ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﻛﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻱ ﺧﻮﺩ ﭼﺴﺒﺎﻧﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻬﻠﻪ ﺷﺪﻳﻢ، ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﻛﺴﻲ ﻧﺒﻮﺩ. ﻭﻟﻲ ﭘﺪﺭﻡ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ. ﺷﺨﺼﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﻡ ﺣﺠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﺁﻣﺪ. ﭘﺪﺭﻡ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺳﻠﺎﻡ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﻧﻤﻮﺩ. ﭘﺪﺭﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ: ﺍﻳﻦ ﻛﻴﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ: ﺁﻳﺎ ﺣﻀﺮﺕ ﺣﺠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺍﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﭘﺲ ﻛﻴﺴﺖ؟!.

برگرفته از” کتاب میر مهر”
مسعود پورسعید آقایی

نوشته‌های مرتبط

داستان جایی برای آرامش قسمت دوم

Montazer

جرعه‌ای آب از دستان مبارک امام زمان علیه السلام

Montazer

داستان برطرف شدن مشکلات توسط امام زمان(عج)

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد