داستان های امام زمان

داستان چرا ترديد

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

داستان چرا ترديد

ابو عبد الله حسين بن حمدان مى گويد:
شهر قم از کنترل خليفه خارج شده بود وهر شخصى را براى تصدّى منصب حکمرانى

مى فرستادند، مردم از ورود او جلوگيرى نموده وبا او مى جنگيدند.
خليفه مرا به همراه لشکرى براى در دست گرفتن اوضاع قم مأمور کرده وبه سوى آن شهر فرستاد.
من با لشکرى حرکت کردم، وقتى به منطقه (طرز) رسيديم، برى

استراحت توقّف نموديم. به قصد شکار حرکت کردم. صيدى را هدف قرار دادم اما فرار کرد.

مسافت زيادى را به دنبال او طى نمودم تا اين که به نهرى رسيدم.

همين طور در مسير رود مشغول حرکت بودم که به محلى رسيدم که بستر رودخانه گسترده وباز بود.
در اين هنگام، از دور مردى را ديدم که بر اسبى سفيد سوار بود، به

من نزديک شد. عمّامه اى سبز بر سر داشت ويک جفت کفش سرخ

در پا وچهره خود را چنان پوشيده بود که تنها چشمانش ديده مى شد.
وقتى کاملا نزديک شد گفت:اى حسين!
او بدون لقب وکنيه مرا مورد خطاب قرار داد.
گفتم: چه مى خواهى؟
گفت: چرا در مورد ولايت صاحب الامر (عليه السلام) ترديد مى کنى؟

وچرا خُمس مالت را به اصحاب ما نمى دهى؟
درست مى گفت. من در مورد ولايت صاحب الامر (عليه السلام) شک داشتم،

وخمس مال خود را نپرداخته بودم. او اين سخن را آن چنان با مهابت ادا کرد

که من با تمام استحکام وشجاعتم بر خود لرزيدم وعرض کردم: چشم،

آقا جان! همان طور که فرموديد، خواهم نمود.
آن گاه فرمود: وقتى به آن جا که مى خواهى بروى ـ يعنى قم ـ رسيدى وبدون

درد سر وارد شدى، خمس هرچه را که به عنوان دارايى شخصى به دست آوردى، به مستحقش بپرداز!
عرض کردم: چشم.
آن گاه فرمودند: برو که هدايت يافتى.
عنان مرکب را بازگرداند ورفت، ولى من نفهميدم که از کدام طرف رفت.

هر چه چپ وراست را جست وجو کردم، چيزى نيافتم. ترسم بيش تر شد،

فوراً بازگشتم وسعى کردم آن را فراموش کنم.
نزديک قم رسيديم ومن خود را براى درگيرى با مردم آماده نموده بودم، ناگاه عده اى

از اهالى قم نزد من آمده وگفتند: ما با هر حاکمى که فرستاده مى شد،

به خاطر ستمى که بر ما روا مى داشته، مى جنگيديم. تا اين که تو آمدى،

با تو مخالفتى نداريم! وارد شهر شو وهر طور که صلاح مى دانى به تدبير امور بپرداز!
وارد شهر شدم مدتى آن جا ماندم واموال زيادى بيش تر آنچه که فکر مى کردم به دست آوردم،

تا اين که گروهى از اطرافيان خليفه نسبت به موفقيّت من حسادت کرده واز من نزد

خليفه بدگويى نمودند، من نيز از مقام خود عزل شده وبه بغداد بازگشتم.
وقتى وارد بغداد شدم، ابتدا نزد خليفه رفته وسلام نمودم. آن گاه

به منزل خود مراجعت نمودم. اطرافيان، بستگان وآشنايان

براى تجديد ديدار وخوش آمد به ديدنم آمدند.
در اين حال، ناگاه محمّد بن عثمان ـ نائب دوم امام زمان (عليه السلام) ـ

وارد شد وبدون اين که توجّهى به حاضرين نمايد از همه عبور نموده

وتا بالاى مجلس نزد من آمد وآن قدر نزديک شد که توانست به پشتى من تکيه کند،

من از اين جسارت او به خود وبستگان وآشنايانم بسيار خشمگين شدم.
ملاقات کنندگان همين طور مى آمدند ومى رفتند وبراى اين که وقت مرا نگيرند

زياد معطّل نمى شدند. اما او همچنان نشسته بود، ولحظه به لحظه بر خشم من افزوده مى شد.
وقتى مجلس خالى شد. خود را به من نزديک تر نمود وگفت:

به پيمانى که با ما بسته اى وفا کن. آن گاه تمام ماجرا را بازگو کرد.
من به خود لرزيدم وگفتم: چشم.
آنگاه برخاستم وهمراه او خزاين اموالم را گشودم وبه حسابرسى پرداختم.

خمس همه را خارج کردم، او از همه چيز اطّلاع داشت حتّى خمس وجهى

را که از قلم انداخته بودم، به يادم آورد. آن را نيز پرداختم.

او همه آنها را جمع نموده وبا خود بُرد.
پس از آن من ديگر در امر وجود حضرت حجّت (عليه السلام) ترديد نکردم.
خرايج راوندى، ج 1، ص 472
➖➖➖➖➖➖➖➖

نوشته‌های مرتبط

داستان خاتون عشق بخش هفتم

Montazer

تشرف آیه اللّه مرعشی نجفی خدمت امام زمان(عج)

Entezar

تشرف شیخ علی حلاوی قسمت پایانی

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد