داستان های امام زمان

داستان رﻓﺎﻗﺖ ﺳﻴﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻔﺎش ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن ع

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

داستان رﻓﺎﻗﺖ ﺳﻴﺪ ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻔﺎش ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن علیه السلام

ﺳﯿﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﮐﻔﺎش 50 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد


و اﻻن ھﻢ در ﮐﺮﺑﻼ دﻓﻦ اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎﺧﺎن ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ روﺿﻪ ﺑﮕﯿﺮد
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪﺷﮫﺎدت ﯾﺎ وﻻدت اھﻞ ﺑﯿﺖ علیهم السلام

از ﯾﺎد ﻣﺮدم ﻧﺮود،روزھﺎی ﺷﮫﺎدت اﺋﻤﻪ ﺟﻠﻮی ﻣﻐﺎزه اش ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ و روﺿﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ
اﻣﺮوز روز ﺷﮫﺎدت ﻣﺜﻼ ﻓﻼن اﻣﺎم اﺳﺖ

ﯾﺎ در روز وﻻدت ﺷﺎدیﻣﯽ ﮐﺮد و ﻧﻘﻞ و ﺷﮑﻼت در ﺳﯿﻨﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد
اﯾﻦ ﺳﯿﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﻋﺎﯾﻠﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮد و ﺧﺮﺟﺶ در ﻧﻤﯽ آﻣﺪ
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ اش ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد
ﻣﺎﻟﮏ ﺟﻮاﺑﺶ ﮐﺮد ﮔﻔﺖ ﻣﻦ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ام ﺑﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﮔﻔﺖ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺳﯿﺪ ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺒﺎب و اﺛﺎﺛﯿﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ را درﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﯾﮏ ﭘﺮده ای ﮐﺸﯿﺪ
ﺗﺎ زن و ﺑﭽﻪ ھﺎﯾﺶ دﯾﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ.
در ھﻤﺎن ﻋﺼﺮ آن روز اﻣﺎم زﻣﺎن علیه السلام را دﯾﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﻗﺎ ﺑﻪ
او ﮔﻔتند دﻧﯿﺎ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ دﻧﯿﺎ ﺟﺎی ﺑﻼ و ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ.
ﮐﻔﺎش ﮔﻔﺖ ﻣﯽ داﻧﻢ ﺷﻤﺎ و اﺟﺪادﺗﺎن ﭼﻪ ﺑﻼھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺪه اﯾﺪ
اﻣﺎ ﺑﻼی ﻣﺴﺘﺎﺟﺮی ﻧﮑﺸﯿﺪه اﯾﺪ اﻣﺎم زﻣﺎن علیه السلام تبسمی کرده و ﻓﺮﻣﻮدند درﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ھﻤﺎن روز ﭘﺪر آﻗﺎی ﺧﺮازی وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮای ﺳﯿﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ
و اﺳﺒﺎب و اﺛﺎﺛﯿﻪ اش را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ.
ﺳﯿﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎ اﻣام زﻣﺎن علیه السلام ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت رﺿا علیه السلام ﻃﯽ اﻻرض ﮐﺮدﻧﺪ

از آﻧﺠﺎ امام عصر ارواحنافداه فرمودند:ﺑﺮوﯾﻢ ﻗﺒﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻔﺴﺮ، ﺳﯿﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﮔﻔﺖ ﺑﺮوﯾﻢ!

ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن علیه السلام ﺑﻮد ﻃﯽ اﻻرض ﮐﺮدﻧﺪ

وﭼﻨﺪﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻔﺴﺮ. ﻗﺒﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ در اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺪاﷲ

در ﺗﮫﺮان ﺑﻮد. ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ آﻣﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻣﺎم و ﺳﯿﺪ ﮐﺮﯾﻢ،
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ رو ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺳﻼم ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ زاھﺪ ﺑﺮﺳﺎن
و ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روزی ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ ام ﺑﻪ ﺳﺮﺧﺎک ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪه ای.
اﻣﺎم عصر علیه السلام ﻓﺮﻣﻮدند ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻮ آﻣﺪم.
?:تشرف یافتگان،ص104
➖➖➖➖➖➖➖➖

نوشته‌های مرتبط

سه بار دیدار امام زمان توسط بافقی یزدی قسمت اخر

Entezar

داستان جایی برای آرامش قسمت دوم

Montazer

شیعه شدن فرد زیدی مذهب توسط امام زمان قسمت پایانی

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد