داستان های امام زمان

داستان توسل به امام زمان

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

داستان توسل به امام زمان ارواحنافداه

آیت الله آقای مصلحی فرمودند: خواهرم همانی که توفیق تشرف به محضر مبارک بقیة الله ارواحنا فداه را پیدا کرد،مدتی دچار تب عفونی شد و آزمایش های زیادی داد و به دکترهای متعددی مراجعه نمود، ولی مؤثر واقع نشد و کسالت ایشان مجهول بود.چندی قبل پیش من آمد و گفت: من خوب شدم
گفتم :چگونه؟فرمود:متوسل به حضرت بقیة الله ارواحنافداه شدم، گفتم:آقا! من توفیق پیدا کردم در حال طواف دست خود را به عبای شما بگیرم و با شما طواف کنم، حال چگونه راضی میشوید این اندازه به دکترهای نامحرم مراجعه کنم، دیدم دستی رو به روی صورتم قرار گرفت و به من فرمود که: خوب شدی،و اثری از آن تب عفونی در خودم نمیبینم.
مؤلف گوید:بعد از چندی از آقای مصلحی پرسیدم:حال خواهرتان چطور است؟فرمود:خوب است و اثری از آن تب در او مشاهده نمیشود

روزنه هایی از عالم غیب

نوشته‌های مرتبط

داستان شفای بیمار فلج

Montazer

تشرف حاج محمد علی فشندی قسمت اول

Entezar

داستان درخواست دعا براى فرزند

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد