متن مهدوی

حدیث شناسی بخش دوم

حدیث شناسی

⬅️سلسله مباحث حدیث شناسی شماره 2⃣
بررسی حدیث شهادت امام زمان(عج)


وقتی می گوییم روایت ضعیف است: یعنی
سند دارد منبع دارد ولی راویان آن حدیث معتبر نیستند.

مثلا می گوییم این حدیث را امام صادق (ع)گفتند: چه کسی ازامام صادق (ع)شنید ؟مفضل بن عمر ،چه کسی از مفضل شنید ؟(مثلا رضا) چه کسی از رضا شنید ؟محمود ، چه کسی از محمود شنید؟ از حسین چه کسی از حسین شنید ؟حمید و همین طور ادامه تا……

مثلا حدیث برسد به شیخ طوسی که در کتابش آورده است. این واسطه ی راویان حدیث از امام صادق (ع)تا شیخ طوسی را بررسی می کنیم که این افراد درتاریخ چه طور آدم هایی بودند، راستگو بودند، دروغگو بودند دین شان چه بود . به این علم، علم رجال می گویند.

مثلابررسی می کنیم حمید که یکی از روایان حدیث دراین وسط و درطی سلسله راویان است فردی بود کذاب و معروف به دروغگویی بود.

مثل اینکه در فامیل شما شخصی خیلی دروغگو باشد که برای شما خبر بیاورد ,شما یقینا باور نمی کنید و تحقیق می کنید. این هم همین طور است مثلا این راویی حمید فردی کذاب و دروغگو بود پس روایت را نمی توانیم بپذیریم.

یا بررسی می کنیم این وسط بین راویان حدیث 300سال فاصله است، می گوییم این 300 سال چه کسی این حدیث را نقل کرد
پس حدیث مرفوعه  می شود.

یا حدیث هست ولی سندش به معصوم نمی رسد، یک فرد دیگری گفته است  ،این روایت مرسل می شود یا مرفوع هم می شودگفت حدیث اصلا درست نیست.

یکی از این احادیث که مشهوراست ولی معتبر نیست ؛حدیث شهادت امام زمان (عج) است،که اگر از اکثریت مردم سوال کنید امام زمان (ع)چه طور شهید می شوند میگویند: یک زنی از بالای یک ساختمان سنگی می اندازد وحضرت راشهید می کند.

خب این روایت راکجا نوشته است

اولین بار آقای شیخ احمد احسائی این حدیث را  می آورد و هیچ سندی هم ندارد.

آقای حائری بارجینی در کتاب الزام الناصب خودش این حدیث جعلی رامی آورد، و متأسفانه از همان موقع دست به دست شده و چرخیده تابه دست ما رسیده است.

پس حدیث شهادت امام زمان (عج)که توسط یک زن است، صددرصد دروغ وجعلی است وهیچ سندی هم ندارد غلط است.

دربیشتر روایت ها برای امام زمان (عج) واژه ی فوت و موت به کار رفته است ،یعنی مرگ طبیعی است.

آن روایتی هم که می گوید:همه ی اهل بیت شهید می شوند سندش معتبر نیست .
از طرفی آن روایت را می توانیم تخصیص هم  بزنیم. یعنی بگوییم همه شهید می شوند الا امام زمان(عج)که چنین چیزی هم در روایت ها است و می شود روایت را تخصیص زد بعضی روایت راخاص کرد. البته سند آن روایت هم خیلی اعتبار خاصی ندارد .

نتیجه بحث ما آن روایتی که می گوید امام زمان (عج) توسط یک زن به شهادت می رسد روایت جعلی و دروغ است و سر سوزنی صحت ندارد.

دررابطه با امام زمان (عج) بیشتر روایت ها به مرگ طبیعی ایشان اشاره  شده است .

برگرفته ازفایل حدیث شناسی مهدویت شماره 2
استادعبادی

حدیث شناسی مهدویت شماره 2
بررسی حدیث شهادت امام زمان

نوشته‌های مرتبط

نقد عرفان های نو ظهور قسمت بیست و ششم

Montazer

تلاش برای محبوب نمودن امام زمان

Montazer

طول عمر امام زمان (عج)

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد