احادیث امام زمان (عج)

حدیث امام زمان خدا برای من کافی است

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

امام زمان(عج):

حدیث امام زمان خدا برای من کافی است

«اگر شیعیان ما که خداوند توفیق عبادت خود را در وحدت با یکدیگر به آنها بدهد، و چنانچه خدا شیعیان ما را به طاعت خود موفقشان بدارد. قلبا در وفای به عهدشان مجتمع میشدند. نه تنها لقای سعادت ما از ایشان به تآخیر نمی افتاد، بلکه سعادت مشاهده ما با شتاب به ایشان می رسید. و اینها همه در پرتو شناخت کامل ما و صداقت محض نسبت به ما می باشد. بنابراین هیچ چیز ما را از ایشان محبوس نمی دارد، جز اخباری که از ایشان به ما می رسد و ما را مکروه و ناراحت میسازد. از ایشان انتظار نداریم و تنها از خدا باید کمک خواست، او برای ما کافی و نیکو کارگذار و پشتیبانی است.»

چرا آقا می گوید خدا برای من کافی است؟
چه کردیم؟

نوشته‌های مرتبط

قانع و خودکفا بودن اهل بیت

Entezar

راهکار برای تعجیلِ فرج شيخ حسن سامرايي

Entezar

حدیث هدایت از زبان امام عصر

مصطفی میرعابدینی
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد