متن مهدوی

جغرافیای قیام وفتوحات امام زمان

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

قیام جهانی امام مهدی (عج)

قسمت 6 از 7


6]:جغرافیای قیام وفتوحات امام زمان (عج):

..درباره ی چگونگی وجزئیات جغرافیای قیام حضرت مهدی”عج” سخن روشنی درمعصومان[ع] به چشم نمی آیدوچنانچه برخی با تمسک به پاره ای ازروایات به ترسیم نقشه قیام میپردازندلازم است اسناد
وروایات موردبررسی قرارگیرد.

آنچه که درآن شک وتردیدی نیست این است که پس ازقیام جهانی حضرت همه جای کره خاکی زیرولایت ورهبری اوقرارمیگیرد..!

ابوبصیرمیگویدازامام صادق[ع] شنیدم که میفرمود:

سنت های انبیاء با غیبت هایی که برآنان واقع شده است همه درقائم ما اهل البیت مو به موپدیدارمیگردد.!

ابوبصیرگوید:گفتم:یابن رسول اللّه!

قائم شمااهل البیت[ع] کیست فرمود

ای ابوبصیر!اوپنجمین ازفرزندان پسرموسی است اوفرزندسیده کنیزان است غیبتی میکندکه باطل جویان درآن شک کنندسپس خدای تعالی اورا آشکارمیسازدوبردست اوشرق وغرب عالم را میگشایدروح اللّه عیسی بن مریم”ع”فرودمی آیدوپشت سراونمازمیگزاردزمین به نورپرودگارش روشن میگردد
ودرزمین بقیعه ای نمی ماند
که غیرخدایی تعالی درآن پرسش شودهمه دین ازآن خدای تعالی میگردد..گرچه مشرکان را ناخوش آید.!

دربرخی روایات نام مناطقی اززمین برده شده است که آغازظهوروقیام ازآنجابوده[سرزمین کوفه]وپایان قیام ومحل استقرارحکومت حضرت نیزدرآنجاخواهدبود[سرزمین]ازبین المقدس بعنوان سرزمینی که حضرت عیسی[ع]درآنجابه حضرت ملحق میشودیادشده است.!

نکته مهم:اینکه فرودآمدن
حضرت عیسی[ع]به هنگام قیام
امام مهدی”عج”ازدیدگاه مسلمانان یک واقعیت ثابت وازاموری است که درآن تردیدی راه ندارد.!حکمت فرودآمدن اوتقویت حرکت جهانی
آن حضرت واعتراف وتصدیق به حقانیت آن وجودگران مایه است بویژه آنکه حضرت عیسی[ع]به امام مهدی”عج”اقتدامیکندوبه امامت اونمازمیگزاردوامامت جهانی وآسمانی اورابه تصدیق وتأییدمیکند.!

پیامبراکرم[ص]میفرمایند:

واوازذریه من مهدی است آن هنگام که ظهورکندعیسی بن مریم برای یاری اونازل میشود پس مهدی رامقدم داشته پشت سراونماز
میگذارد..!

ادامه دارد..!

..پی نوشتها:

خواندن مطالب مفید بیشتر
اعتقاد به منجی در بودا

1]:ص/کمال الدین/ج2/ص345.!
2]:صدوق الامالی/ص218/ح4.!

منبع:درسنامه مهدویت استاد
سلیمیان..!

نوشته‌های مرتبط

نبرد قـرقیسیا بخش هشتم

Montazer

تکالیف بندگان نسبت به امام زمان بخش پنجم

Montazer

حدیث شناسی بخش بیست و سوم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد