داستان های امام زمان

توقیعی از امام زمان به عثمان بن سعید اولین نایب حضرت

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

توقیعی از امام زمان(عج) به عثمان بن سعید اولین نایب حضرت

توقیعی از امام زمان به عثمان بن سعید

خداوند ما و شما را از گمراهی و فتنه،محفوظ
بدارد.خبر شک و تردید گروهی از شما،در ولایت
ولی امرشان،به ما رسید.این خبر ما را متاثّر و
اندوهگین ساخت؛البته این تاثّر برای شماست
نه برای ما؛زیرا خدا و حق با ماست.
کسی که از ما دور شود،موجب وحشت ما
نمی گردد.ما ساخته و پرداخته پروردگارمان
هستیم و آفریدگان ساخته و پرداخته ی ما
(ما از فیوضات الهی بهره مندیم و مردم از
فیوضات ما).
چرا در شک غوطه ورید؟آیا نمی دانید
آنچه از امامان شما رسیده،واقع خواهد شد؟(امامان گذشته خبر دادند که حضرت قائم(عج)
غیبت خواهند کرد.)آیا ندیدید چگونه خدا از
زمان حضرت آدم تا زمان امام گذشته،همواره
پناهگاه هایی قرار داده که مردم به سوی آنها
بروند و نشانه هایی که مردم به وسیله ی آن ها
هدایت یابند؟
هرگاه پرچمی پنهان شد،پرچمی دیگر آشکار
گشت و هر وقت ستاره ای افول کرد،ستاره ای
دیگر درخشید.
آیا پنداشتید که خداوند پس از اینکه امام
گذشته(امام حسن عسگری(ع))را قبض روح
فرمود و به سوی خود برد،دین خود را باطل
و سبب و وسیله ی میان خود و خلق را قطع
کرده است؟
هرگز چنین نیست و این چنین نخواهد بود
تا قیامت بر پا گردد و امر خدا ظاهر شود،در
حالی که خوشایندشان نباشد.پس،از مخالفت
با خدا بپرهیزید و تسلیم ما باشید و امر را به
ما واگذارید.
من شما را نصیحت کردم و خدا گواه بر من
و شماست.

الااحتجاج ۴۶۷:۲

نوشته‌های مرتبط

خاطرات استاد صفایی حائری

Montazer

داستان سلطان سلاطین-قسمت آخر

Entezar

داستان ملاقات شیخ حسنعلى نخودكى با امام زمان(عج)

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد