داستان های امام زمان

توسل حاج ملاعلى تهرانى در سرداب غیبت

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

داستان

توسل حاج ملاعلى تهرانى در سرداب غیبت

✍محدث نورى(ره) فرمود: عـالـم عـامـل، حاج ملاعلى تهرانى، مجاور نجف اشرف

بود و اكثر سال‌ها به زیارت ائمه سامرا علیهماالسلام مـشرف شده، انس عجیبى به سرداب مطهر داشت .

ایشان از آن مكان استمداد فیوضات مىكرد و امید داشت در آن جا به مقامات عالیه دست پیدا كند.

از جمله مطالبش این كه مىفرمود: “هیچ وقتى نشد كه زیارتى كنم و كرامتى نبینم.”

در ایـام مـجـاورت مـن، ده مـرتبه به سامرا مشرف شد و در منزل ما، مستقر شد، ولى

آنچه را كه مـىدیـد، پـنـهـان مـىكرد و اصرار داشت كه مخفى نماید و بلكه سایر عبادات خود را هم مخفى مىكرد.

روزى به ایشان التماس كردم كه از آنچه دیده، چیزى بگوید.

فـرمـود: مـكـرر اتفاق افتاده كه در شب‌هاى تاریك، زمانى كه همه مردم در خواب

و صداى حس و حركتى از كسى نبوده، به سرداب مطهر مشرف مىشدم .

كنار سرداب، پیش از ورود و پایین رفتن از پـلـه‌ها، نورى را مىدیدم كه از سرداب

غیبت بر دیوار و دهلیز اول مىتابد و حركت مىكند و از مـحـلـى بـه محل دیگر مىرود،

مثل این كه در دست كسى شمعى باشد و از مكانى به مكان دیگر حـركـت مـىكـنـد و

پرتو آن نور در این جا متحرك مىشود.

پایین مىروم و داخل سرداب مطهر مىشوم نه كسى را در آن جا مىبینم و نه چراغى مشاهده مىكنم .

مرحوم حاج ملاعلى تهرانى در همین اواخر، كه آن جا مشرف بود، آثار استسقاء در ایشان

پیدا شد و خـیـلى از آن صدمه مىدید، لذا به سرداب مطهر مشرف شد.

بعدا فرمود: امشب شفاى عوامانه‌اى گـرفـتـم، یعنى به سرداب مطهر رفته و در آن گوشه

نشستم بعد هم پاهاى خود را به قصد شفا داخـل چـاهى كه عوام آن را چاه غیبت مىگویند، كردم و خود را آویزان نمودم .

طولى نكشید كه مرض تماما رفع شد.

آن مـرحوم تصمیم داشت در سامرا بماند، ولى پس از مراجعت به نجف اشرف، نزدیكان مانع شدند.

در آن جا دوباره مرض عود كرد و در آخر ماه صفر سال 1290 از دنیا رفت.

كتاب العبقرى الحسان،مطالب ارائه شده مربوط به جلد اول، بخش دوم (المسك الاذفر)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

نوشته‌های مرتبط

تشرفات آقا سید کریم محمودی نان و حلوای بهشتی بخش دوم

Montazer

داستان زمان ظهور

Montazer

داستان خاتون عشق بخش سوم

Montazer
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد