متن مهدوی

ارتباط امام حسین و امام زمان بخش دوم

داستان های امام زمان(عج)-بیت ظهور

قسمت 2از 2

ارتباط امام حسین و امام زمان بخش دوم


زمـانـه ی آن دو امـام(علیهم السلام) در انــحراف فکــری, فســاد اجتــماعــی, رواج بـی دیـنی و بدعت در ســطح جـهـــانی , مشــابـه یکـدیگـر اســت.

یــاران هر دو امام(علیهــم الســلام) از معــرفـت, مــحبت و اطــاعــت نــسبت بــه امــام خــود بــرخــوردارنـد.

هــر دو ســازش ناپــذیرنــد.
امــام حســین علیه الســلام در رد درخــواســت یـزیـد بــا بیــعت, بـا قـاطـعیـت می گــویــد:
“مـثـلی لا یـبایـع مثـله”.
حضــرت مـهـــدی(عج) نیــز با هیــچ ظالمی ســر سـازش نـدارد.
امــام بــاقــر (ع) می فــرمــایــد:
“یــقتــل اعــداء الله حتــی یـرضــی الله”
یعنی   دشــمنـان خــدا را مـی کشـــد تــا خــدا راضـــی گــردد.”

نســبت به شهــادت حســین(ع) و ظــهور حضــرت مــــهــدی(عج) پیــشــگویی شــده اســت.

زیــارت نــاحیـــه مقــدسـه, ســوگــنامــه ی امــام زمــان(عج) در رثــای حســــین(ع) اســت.

دانســتنی های مهدویــت, تونــه ای

نوشته‌های مرتبط

نصیحت سید ابن طاووس به فرزندانش

Entezar

امام زمان چه کارکنم؟

فاطمه جهاد

تنها راه بندگی خدا

Entezar
بسیار خوش حال می شویم تا با ارسال نظرات ارزشمند خود مجموعه بیت ظهور را در تولید محتوای بهتر یاری نمایید.

هیچ نظری وجود ندارد