برچسب:

داستان سرمه متبرک

?”سرمه متبرک” ?محمّد بن عيسى بن احمد زرجى مى گويد: ?در مسجد زبيده شهر...